Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PODGLADACZ.TV

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Podlgadacz.tv jest E-KEY LTD zwany„Administratorem”.
2.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Podgladacz.tv („Serwis”) w związku z korzystaniem przez Użytkowników z tego Serwisu. 
3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w sposób zgodny z właściwym przepisami, w tym właściwymi dla państwa siedziby Administratora. 

§2 RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.    W ramach współpracy z Klientami Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
a)    Adres e-mail;
b)    Informacja o pełnoletniości Użytkownika, zgodnie z jego statutem personalnym;
c)    IP (jest daną osobową, jeśli w powiazaniu z innymi danymi, pozwala zidentyfikować Użytkownika);
d)    Nazwę Użytkownika (Login);
e)    Ewentualnie inne dane, które Użytkownik podaje na swoim Koncie.
f)    W zakresie, w jakim Użytkownik dokonuje płatności: także imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj – Usługodawca ma dostęp do tych danych wyłącznie ze strony podmiotu obsługującego system płatności elektronicznych.
2.    Użytkownik może dokonać aktualizacji (zmiany) danych osobowych w ustawieniach Konta.
3.    Podczas logowania do Serwisu Użytkownik podaje następujące dane osobowe: adres e-mail oraz Login.

§3 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu umożliwienia im korzystania z Serwisu, w tym m. in. w celu:
a)    Zawarcia, realizacji, wykonywania lub rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu z Użytkownikiem;
b)    Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora;
c)    Nawiązywania i utrzymywania bieżących kontaktów z Użytkownikiem, w tym w szczególności w celu zapewnienie efektywnej obsługi Użytkownika, utrzymywania i obsług jego Konta, a także udostępnienia mu Treści Serwisu;
d)    Rozpatrywania reklamacji lub roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika;
e)    Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Usługodawcy, w tym dotyczących m. in. rozliczeń podatkowych.
2.    Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z produktami i usługami własnymi Administratora, w tym także z organizowanymi przez niego promocjami lub w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę w ramach współpracy z Administratorem.
3.    Na podstawie danych osobowych Użytkowników Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§4 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Podanie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu – odpowiednio zarejestrowania, dokonania płatności (wykupienia Abonament).
2.    Istnieje możliwość korzystania z Serwisu anonimowo, bez podawania danych osobowych (bez dokonywania Rejestracji), jednakże zakres tego korzystania jest wówczas ograniczony (szczegółowe przepisy w tym względzie zawiera Regulamin). 
3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności, gdy:
a)    Jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b)    Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obowiązku podatkowego);
c)    jest to niezbędne do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. marketing własnych produktów lub usług Administratora, dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym).
4.    Ponadto, przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. 
5.    Każdemu Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda Użytkownika. 

§5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane, w szczególności przez okres:
a)    Potrzebny do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zmierzających do jej zawarcia;
b)    Realizacji umowy zawartej z Administratorem przez okres, w którym Użytkownikowi lub Administratorowi przysługują jakiekolwiek uprawnienia lub roszczenia związane z jej wykonywaniem (w tym przez okres przedawnienia roszczeń jeden rok po upływie okresu przedawnienia).
c)    Realizacji wymagań ustawowych nałożonych na Administratora.
2.    Po upływie okresu przechowywania danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora, z wyjątkiem danych osobowych przekazanych Administratorowi w celach marketingowych; ich przetwarzanie trwać będzie do czasu wycofania odpowiedniej zgody przez Użytkownika bądź zgłoszenia przez niego sprzeciwu co do przetwarzania tych danych. 

§6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a)    Upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
b)    Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. usługi firm zewnętrznych, podwykonawców, doradców prawnych, doradców finansowych lub księgowych, dostawców usług IT itp);
c)    podmiotowi udostępniającemu serwer;
d)    firmie świadczącej usługi pocztowe
e)    firmie świadczącej usługi wysyłki powiadomień mailowych 
2.    W przypadku, gdy wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, Usługodawca udostępnia dane gromadzone w Serwisie właściwym organom władzy publicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu wykonania takiego obowiązku.
3.    Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Użytkowników odbywa się z poszanowaniem praw Użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych. 

§8 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW ODNOŚNIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.
2.    Każdy Użytkownik ma także prawo:
a)    do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawnione do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji;
2.1.1.    cele przetwarzania;
2.1.2.    kategorie danych osobowych 
2.1.3.    o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
2.1.4.    w miarę możliwości – informacja o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
2.1.5.    o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
2.1.6.    o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
2.1.7.    jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
2.1.8.    o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c)    żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, z uwzględnieniem celów przetwarzania, Usługodawca ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d)    do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
e)    do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w przypadkach określonych w przepisach;
f)    do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 
2.6.1.    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zabrane lub w inny sposób przetwarzane;
2.6.2.    Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
2.6.3.    Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;
2.6.4.    Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
2.6.5.    Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; 
g)    Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
2.7.1.    Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2.7.2.    Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
2.7.3.    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
2.7.4.    Użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do casu stwierdzenia, czy prawne podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
2.7.5.    Żądania od Administratora przekazania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
2.7.5.1.    Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub podstawie umowy oraz
2.7.5.2.    Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

§9 PROCEDURA REKLAMACYJNA

1.    Reklamacja może być zgłoszona 
a)    W formie pisemnej
b)    W formie elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@podgladacz.tv
2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
a)    wskazanie, w jaki sposób doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i na czym to naruszenie polega;
b)    wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3.    W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 8.2 powyżej, reklamacja powinna zawierać także:
a)    treść żądania;
b)    w razie potrzeby – jego uzasadnienie;
c)    wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
4.    Administrator może poprosić zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub żądania.
5.    W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 8.2 powyżej, jest ono rozpoznawane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi procedury reklamacyjnej. W tym przypadku Administrator może poprosić osobę zgłaszającą żądanie o wykazanie swojej tożsamości w celu zweryfikowania, czy jest ona uprawniona do zgłoszenia tego żądania.
6.     Reklamacja rozpoznawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
7.    W przypadku, gdy reklamacja wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
8.    Zgłaszający może na każdym etapie uzyskać od Administratora informację o stanie rozpoznania swojej reklamacji.
9.    Niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji Administrator informuje zgłaszającego o sposobie, w jaki została ona rozpatrzona oraz o działaniach, które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
10.    Administrator komunikuje się z osobą zgłaszającą reklamację w formie elektronicznej na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail. W przypadku niepodania przez zgłaszającego adresu e-mail, Administrator komunikuje się ze zgłaszającym pisemnie.
11.    W przypadku ustalenia w wyniku rozpoznania reklamacji, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator podejmuje działania przewiedziane w obowiązujących przepisach.
12.    Użytkownik składający reklamację podaje dane osobowe, dane te są niezbędne do skontaktowania się z Usługodawcą i rozpoznania reklamacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest tutaj wymagana; jeśli składający reklamację nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas nie może skontaktować się w ten sposób z Usługodawcą. 

§10 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.  Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 19.04.2021. Zmiana nie dotyczy okresów korzystania z Materiałów na Portalu, które to okresy zostały opłacone przed zmianą Polityki Prywatności do korzystania w tych okresach, a także wszelkich skutków prawnych z niego wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. O zamierzonej zmianie Polityki Prywatności Usługodawca informuje zarejestrowanych Użytkowników w formie elektronicznej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. Jeśli Użytkownik w tym terminie nie wyrejestruje się z Portalu, oznacza to, iż zaakceptował on zmiany. Natomiast Użytkownik niezarejestrowany obowiązany jest sprawdzać aktualną treść Polityki Prywatności przy każdym kolejnym rozpoczęciu korzystania z Portalu i wiążę go zawsze treść aktualna (nie ma możliwości informowania go o zmianach na e-mail, ponieważ go nie podał).
2.    Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 19.04.2021
3.    Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych
zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

§11 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Ze względu na fakt, że Serwis jest prowadzony przez podmiot prowadzony poza Unią Europejską (Gibraltar) dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (Gibraltar). Dane osobowe Użytkownik mogą być przekazywane także do innych państw trzecich, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki ze względu na obsługę poczty e-mail przez Google USA. Środki bezpieczeństwa stosowane prze Google są właściwe dla ochrony danych osobowych Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe.

§12 DANE STATYSTYCZNE I COOKIES

1.    Serwis podgladacz.tv do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na ich użycie zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. 
2.    Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przegląarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Efektem takiej zmiany może być jednak utrudnione korzystanie z Serwisu, brak dostępu do wszystkich jego funkcji itp. 
3.    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
4.    Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację Klienta w trakcie ponownego odwiedzenia strony, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.
5.    Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić Użytkownikom korzystanie z Serwisu działanie Strony Internetowej, aby lepiej dopasować wygląd Strony Internetowej oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co ma pomóc w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości 

§13 DANE STATYSTYCZNE

1.    Usługodawca może stosować określone instrumenty zbierające i analizujące dane statystyczne, w szczególności analizować ruch na stronie, odwiedziny Serwisu, skuteczność działań reklamowych promujących Serwis prowadzonych przez niego m. in. w mediach społecznościowych, w szczególności poprzez korzystanie z narzędzie takich jak Google Analytics czy Pixel. Narzędzia te nie zbierają danych osobowych Użytkowników, a jedynie dane statystyczne. 
2.    Użytkownik wyraża zgodę na ustawienia Cookies innych niż niezbędne do należytego działania Serwisu (np. analityczne).
3.    W związku z tym do pełnego korzystania z Serwisu konieczne jest ustawienie Cookies włącznie z możliwością analizowania ruchu na stronie i skuteczności działań reklamowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zrezygnowanie z ustawień Cookies, w szczególności zablokowanie ich w przeglądarce, może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu.
4.    Serwis może zbierać adres IP Użytkownika, który to zapisuje się w logach serwera automatycznie; dane to będą co jakiś czas usuwane, przy czym nie ma możliwości wyłączenia zapisywania na serwerze adresu. Adres IP, jeśli nie jest powiązany z innymi danymi, nie jest daną osobową. 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych
osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej lub mailowej, na
poniższe dane: kontakt@podgladacz.tv
2. Administrator może umieszczać na Serwisie odnośniki umożliwiające
Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka
Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty
niezależne od Administratora, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe inne podmioty prowadzące
inne strony internetowe.
3. W razie wystąpienia sprzeczności niniejszej Polityki Prywatności z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,
Administrator podejmuje działania w celu dostosowania Polityki Prywatności do
wymogów obowiązującego prawa – jednakże nawet w okresie poprzedzającym taką
zmianę przepisów Administrator będzie stosował zasady ochrony danych osobowych wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.