Polityka Zwrotów

Polityka zwrotów

 

Podgladacz.tv nie oferuje zwrotów pieniężnych. Możemy jednak przyznać kredyt w formie darmowego członkostwa na kilka dni w celu rozwiązania problemów z obsługą klienta. System rozliczeniowy używany przez Podgladacz.tv i naszych autoryzowanych agentów zapewnia szerokie środki ochrony przed oszustwami związanymi z wyłudzeniami na kartach płatniczych, a nasze Witryny zawierają wiele funkcji, które chronią użytkowników przed przypadkowymi płatnościami. Z tych powodów zwrot pieniędzy na Twoją kartę kredytową będzie możliwy tylko w najrzadszych okolicznościach, takich jak trwałe problemy techniczne związane z naszym oprogramowaniem.


Błędne naliczenie opłat

 

Jeśli uważasz, że zostałeś niepoprawnie obciążony, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o takiej sytuacji. Jeśli nie otrzymamy informacji w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwszego obciążenia na jakimkolwiek wyciągu z konta, opłata ta zostanie uznana za akceptowaną przez Ciebie w każdym z możliwych przypadków, w tym do rozstrzygnięcia zapytań wystosowanych przez wystawcę Twojej karty kredytowej.Refund Policy

 

Podgladacz.tv does not offer cash refunds. However, we can give you a credit in the form of a free membership for a few days to solve your customer service problems. The billing system used by Podgladacz.tv and our authorized agents provides extensive protection against credit cards frauds, and our sites contain many features that protect users from accidental payments. For these reasons, a refund to your credit card will only be possible in the rarest of circumstances, such as persistent technical problems with our software.


Billing errors

 

If you believe you have been incorrectly charged, please notify us immediately. If we do not receive information within thirty (30) days of the first debit on any account statement, this fee will be deemed acceptable to you in all circumstances, including to resolve inquiries from your credit card issuer.