Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PODGLADACZ.TV


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1 PORTAL I USŁUGODAWCA


1. Regulamin korzystania z Portalu (Serwisu) Internetowego „Podgladacz.tv” („Portal” lub „Serwis”), znajdującego się pod adresem internetowym www.podgladacz.tv („Regulamin”) określa zasady korzystania z Portalu, w tym udostępnienia jego Treści Użytkownikom.

2. Poprzez Portal Usługodawca prowadzi działalność polegającą na bezpłatnym lub odpłatnym udostępnianiu jego Użytkownikom zasobów Portalu, to jest jego Treści, w szczególności materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, w szczególności w formie transmisji on-line na żywo (life-streaming) z wybranych przez Usługodawcę lokalizacji (w tym apartamentów), a także materiałów tekstowe, materiałów multimedialne, materiałów wizualnych, grafiki, dźwięków, animacji lub innych, zwanych dalej: "Materiałami". 

3. Portal działa w przestrzeni internetowej, a zatem na terytorium całego świata.

4. Właścicielem Portalu („Usługodawca”) jest: E-KEY INTERNATIONAL LIMITED 13/1 Line Wall Road, GX11 1AA, Gibraltar

5. Kontakt z Portalem odbywa się w formie elektronicznej, na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@podgladacz.tv lub poprzez formularz kontaktowy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca może co prawda udzielić odpowiedzi poza tymi godzinami lub dniami, ale nie ma takiego obowiązku.

6. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, o ile Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, są składane w formie elektronicznej, to jest:

a. z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@podgladacz.tv

b. z adresu e-mail Usługodawcy, o którym mowa w lit. a) lub innego adresu e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Dodatkowo Usługodawca ma także prawo zamieszczać powiadomienia i oświadczenia poprzez zamieszczanie ich na ogólnodostępnych stronach Serwisu. 

7. Usługodawca może także udostępnić zasoby strony internetowej Portalu w celu dostarczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym, które nie muszą być związane z działalnością Portalu. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na stronie Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki dostarczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym, jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym dostarczaniem i przechowywaniem takich treści. W związku z tym Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie w Serwisie reklam i ofert promocyjnych. 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika odnośnie danych osobowych, a także kwestie dotyczące cookies i profilowania dostępne są w stanowiącej integralną część Regulaminu Polityce Prywatności, dostępnej pod tym adresem: https://podgladacz.tv/privacy-policy


§2 MATERIAŁY I TREŚCI


1. Treścią Portalu („Treść”) są wszelkie dane, informacje, pliki, w szczególności:

a. Treść zamieszczoną przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie („Materiały”), w szczególności w formie transmisji on-line na żywo (life-streaming) z wybranych przez Usługodawcę lokalizacji (w tym apartamentów), a także materiały tekstowe, materiały multimedialne, materiały wizualne, grafiki, dźwięki, animacje lub inne.

b. Treść dostarczoną przez Użytkowników Serwisu (w szczególności Komentarze, Oceny).

2. Treść Serwisu dzieli się na:

a. dostępną dla każdego Internauty odwiedzającego Portal, bez konieczności rejestracji Konta czy logowania się do niego ani dokonywania jakiejkolwiek płatności (w tym także dla Użytkowników posiadających Konto, bez logowania);

b. dostępną dla Użytkowników posiadających Konto po zalogowaniu, ale bezpłatną;

c. dostępną dla Użytkowników posiadających Konto po zalogowaniu i odpłatną.

3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania z Treści, w szczególności:

a. za ewentualne skutki w sferze psychicznej lub emocjonalnej;

b. za niezgodność prezentowanych na Serwisie Treści z poglądami Użytkowników lub innych Internautów (w szczególności poglądy religijne, moralne, polityczne itp.).

4. Użytkownik przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Materiałów powinien dokładnie zapoznać się z ich opisem i informacjami, widocznymi po kliknięciu na ich nazwę, w szczególności opisem zawartości, treści, tematyki, długością trwania oraz przeznaczeniem. Usługodawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Użytkownika powyższych obowiązków.

5. Materiały udostępnione są w formatach video.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania Treści zamieszczanych przez Użytkowników i nie robi tego (brak moderacji).


II. UŻYTKOWNIK


§3 PEŁNOLETNIOŚĆ I ZGODA NA TREŚĆ


1. Użytkownikiem Portalu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia według prawa właściwego dla tej osoby (statutu personalnego). 

2. Przed pierwszym skorzystaniem z Serwisu, osobie, która chce być Użytkownikiem („Zainteresowany”), wyświetlana jest wiadomość o tym, że:

a. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz

b. Serwis zawiera treści o tematyce erotycznej lub pornograficznej;

c. Zainteresowany chce oglądać takie treści z własnej, nieprzymuszonej woli oraz że odbiór tych treści nie został mu w żaden sposób narzucony.

3. Ponadto w wyświetlanej informacji znajduje się także link do Regulaminu i Polityki Prywatności oraz informacja o tym, że Zainteresowany akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego zasad.

4. Zainteresowany ma tym samym ma pełną świadomość, że poruszane na Serwisie tematy jak i wyświetlane Treści mogą mieć kontrowersyjny charakter, dotyczący sfery uczuciowej, erotycznej lub seksualnej, w szczególności mogą być niezgodne z jego systemem wartości lub przekonaniami. Jeśli Zainteresowany nie życzy sobie przeglądania takich Treści, nie powinna wchodzić na Serwis, a jeśli dojdzie do takiego wniosku już po wejściu na Serwis, powinien niezwłocznie go opuścić. 

5. Status  wiadomości, o której mowa w ust. 2 zawierający informację o akceptacji przez Użytkownika pkt 2-4, zapisywany jest w ciasteczku (cookie), zatem przy kolejnych odwiedzinach Serwisu wiadomość ta nie jest już wyświetlane, chyba że Użytkownik wyczyści historię ciasteczek albo ma wyłączone zapisywanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki (wtedy wiadomość znów pojawi się ponownie przy pierwszej próbie wejścia na Serwis).

6. Usługodawca nie ma technicznych możliwości zweryfikowania wieku Użytkownika (Zainteresowanego). W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec rodziców czy opiekunów prawnych za korzystanie z Serwisu przez niepełnoletnie dziecko, które to podaje nieprawdziwą informację co do swojego wieku. To na rodzicach spoczywa obowiązek założenia odpowiedniej blokady jak i należytego wychowania dziecka. Nie istnieją bowiem środki techniczne wymagające adekwatnych nakładów, które pozwoliłyby dać pewność co do faktycznego wieku Użytkownika odwiedzającego Serwis, zatem polegać należy na jego oświadczenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkownika nieprawdziwych informacji co do jego pełnoletniości.


§4 UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY I ZAREJESTROWANY


1. Użytkownik niezarejestrowany rozpoczyna korzystanie z Serwisu w momencie wpisania przez niego w oknie przeglądarki któregokolwiek z adresów URL Serwisu Podgladacz.tv. Jest to równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Użytkownika (Użytkownik akceptuje je we wiadomości, o których mowa w §3 ust. 1).

2. Jeśli Użytkownik chce dokonać Rejestracji, wówczas może on założyć Konto („Konto”). Kontem jest zdefiniowany w Serwisie zakres uprawnień przypisanych do Użytkownika umożliwiający Użytkownikowi dostęp do określonych Treści za pośrednictwem Serwisu. Do założenia Konta konieczna jest ponowna akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Użytkownika. 


§5 REJESTRACJA W SERWISIE


1. Użytkownik zamierzający dokonać Rejestracji podaje swój adres e-mail oraz nazwę Użytkownika.

2. Użytkownik po podaniu adresu e-mail oraz podaniu nazwy Użytkownika otrzymuje na niego wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji zawierający link weryfikacyjny, na który należy kliknąć w celu potwierdzenia rejestracji oraz wygenerowane automatycznie hasło tymczasowe. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Użytkownika Konto i uzyskuje on status Użytkownika Zarejestrowanego. Konto przypisane jest do nazwy (loginu), którym jest podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail. Link weryfikacyjny ważny jest w ciągu 72 godzin od jego otrzymania; po upływie tego okresu jest dezaktywowany.  Po zalogowaniu się do Konta Użytkownik powinien niezwłocznie ustawić własne hasło zamiast hasła tymczasowego.

3. Użytkownik zarejestrowany dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie loginu (adresu e-mail) oraz hasła, którym jest dowolnie obrany przez Użytkownika ciąg znaków (sześć do dwudziestu znaków – liter, cyfr lub znaków specjalnych).

4. Po zalogowaniu się do Serwisu, Użytkownik ma możliwość:

a. Zmiany adresu e-mail oraz hasła;

b. Ustawienia nazwy Użytkownika, która będzie wyświetlana pod wystawionymi przez Użytkownika komentarzami;

c. Zarządzania preferencjami związanymi z otrzymywaniem wiadomości e-mail.

5. Użytkownik Zarejestrowany może (w ustawieniach swojego Konta) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej, to jest: (każdą z osobna):

a. Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami o nowych galeriach w Serwisie. W takim wypadku Użytkownik otrzymuje powiadomienia o pojawieniu się w Serwisie nowych lokalizacji (apartamentów);

b. Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami o organizowanych w Serwisie promocjach lub konkursach.

6. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili odwołać zgodę lub zgody, o których mowa w ust. 5, w ustawieniach Konta.

7. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu, w szczególności informacje dotyczące konta w Serwisie, itp. („Komunikaty”)

8. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników poprzez Komunikat.

9. Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe dane. Za skutki podania danych nieprawdziwych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli podczas korzystania z Portalu doszło do zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika podawanych uprzednio przez niego, powinien je uaktualnić na swoim Koncie. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

10. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika, jak również powstania ryzyka uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Hasła, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu Usługodawcę. 

11. Użytkownik ma także możliwość:

a. Całkowitego usunięcia Konta z Serwisu;

b. Wyświetlenia historii logowania;

c. Wyświetlenia historii płatności;

12. Użytkownik zobowiązuje się do nieingerowania w działanie Serwisu.

13. Login ma charakter niejawny i nie jest widoczny dla innych Użytkowników..


§6 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU


1. Do korzystania z Portalu wymagane są:

a. Stały dostęp do Internetu;

b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższe niż 2.0;

c. Włączona obsługa Cookies oraz Java Script;

d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

e. Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż : 300kb/s aby Użytkownik miał możliwość sprawnego korzystania z udostępnionych Materiałów.

2. Warunkiem korzystania z Materiałów jest ponadto:

a. W przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku video – posiadanie programu odtwarzającego takie pliki, oraz umiejętność korzystania z tych programów.

3. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu. Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji typu: „FAQ”, dostępne tutaj: https://podgladacz.tv/faq. Treści te nie stanową Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Portalu.

4. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock lub innego podobnie działającego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.§7 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE. OCHRONA TREŚCI NA STRONIE PORTALU


1. Materiały stanowią przedmiot praw autorskich lub pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.

2. Autorskie prawa majątkowe do Materiałów przysługują Usługodawcy lub innemu podmiotowi.

3. Udostępnienie Materiałów nie daje Użytkownikowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Materiału. Użytkownik uzyskuje jedynie prawo do oglądania Materiału wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego dla własnych, prywatnych potrzeb.

4. W szczególności Użytkownikowi nie wolno w całości lub w fragmentach:

- zwielokrotniać Materiału lub dokonywać jego rozpowszechniania (w tym w formie elektronicznej, w sieci Internet, w programach telewizyjnych, radiowych krajowych i zagranicznych);

- udostępniać Materiału jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;

- najmować i użyczać Materiału; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

- publicznie odtwarzać Materiału, tak, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

- wykorzystywać Materiału na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych;

- ingerować w treść i zawartość Materiału;

- usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Materiał.

- nagrywać Materiału na jakiekolwiek nośniki (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, kamery).

5. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Materiału, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Użytkownik), zapłaci Usługodawcy zryczałtowane odszkodowanie w kwocie 30 – krotnej wysokości rocznej opłaty za korzystanie z Serwisu, za każde naruszenie.  Nie wyłącza to prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zryczałtowanego odszkodowania, jeśli wyrządzona mu szkoda jest wyższa.


III. KORZYSTANIE Z SERWISU


§8 UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW; ABONAMENT


1. Treści zawarta na Serwisie, w tym w szczególności prezentacje i opisy Materiałów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji).

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Materiałów oraz Cennika znajdujących się na stronie Portalu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. Dostęp do treści odpłatnej uzyskuje się przez wykupienie Abonamentu na określony czas (okres ważności). Zarówno okres ważności abonamentu jak i koszt zakupu podane są w Cenniku.

4. Forma płatności za wykupienie Abonamentu.

a. karta kredytowa VISA/MasterCard;

b. poprzez przekazanie określonej ilości kryptowaluty na wskazany adres portfela (dla każdej transakcji generowany jest automatycznie nowy adres do wpłat) lub;

c. poprzez PaybyLink

5. Cena Abonamentu może różnić się w zależności od różnych czynników, w szczególności od:

a. okresu ważności;

b. sposobu płatności;

c. Innych czynników (przykładowo, w razie nabycia Abonamentu przy wykorzystaniu wirtualnej waluty, cena Abonamentu może zależeć od wysokości kursu tej waluty wyrażonego w złotówkach).

6. Użytkownik każdorazowo będzie informowany o dokładnej wysokości płatności oraz okresie ważności Abonamentu przed podjęciem decyzji o dokonaniu zapłaty. 

7. Usługodawca jest uprawniony do przyznawania Użytkownikom bonusów lub udzielania rabatów w zamian za spełnienie określonych warunków (np. dokonania określonej liczby logowań w miesiącu do Konta Użytkownika lub rekomendacji korzystania z Serwisu innym Użytkownikom) na zasadach wskazanych w Serwisie. Usługodawca nie jest jednak zobowiązany do przyznawania Użytkownikom dodatkowych bonusów lub udzielania rabatów.

8. Po upływie okresu ważności Abonamentu, Użytkownik traci możliwość korzystania z Treści Odpłatnych, chyba że dokona przedłużenia Abonamentu lub wykupi nowy Abonament.

9. W przypadku likwidacji Serwisu lub Konta Użytkownika przed upływem okresu ważności Abonamentu, Użytkownik nie ma możliwości zwrotu uiszczonej części ceny za Abonament (proporcjonalnie do pozostałego do wykorzystania okresu), chyba że powyższe zdarzenie jest następstwem winy umyślnej Usługodawcy.

10. Dokonanie płatności jest równoznaczne z żądaniem natychmiastowego wykonania usługi w całości, wobec czego po wykonaniu usługi prawo odstąpienia od niej nie przysługuje, w konsekwencji Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

11. Momentem świadczenia usługi (dla celów podatkowych) jest moment sprzedaży przez Usługodawcę Użytkownikowi Abonamentu 

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu do Treści Odpłatnych przez Użytkownika spowodowaną dostępem osoby nieuprawnionej do Konta Użytkownika.


§9 DOSTĘP DO TREŚCI


1. Użytkownik może zapoznawać się z Treścią Bezpłatną poprzez przeglądanie strony internetowej, na której znajduje się Serwis bez konieczności logowania się lub dokonywania płatności.

2. Użytkownik może zapoznać się z Treścią Płatna, po wykupieniu Abonamentu i w okresie jego ważności.

3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty (a zatem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w konsekwencji Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ilości (w szczególności zmniejszenie) ilości lokalizacji (apartamentów), z których udostępnia on transmisję on-line na żywo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że liczba tych lokalizacji może być niższa niż w chwili wykupienia dostępu i powyższy fakt nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Użytkownika, w szczególności żądania zwrotu części Opłaty proporcjonalnie do zmniejszonej liczby lokalizacji (apartamentów).

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo, że w przypadku pojawienia się nowych lokalizacji (apartamentów), a także zwiększenia liczby lokalizacji (apartamentów), z których udostępnia on transmisję on-line na żywo uzyskanie dostępu do tych nowych treści (nawet dla Użytkowników, którzy wykupili wcześniej Abonament ) może być uzależnione od uiszczenia dodatkowej opłaty.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§10 ZAWIESZENIE I USUNIĘCIE KONTA

1. Jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi) Usługodawca może zawiesić Konto tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony.

2. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy:

a. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;

b. Użytkownik zamieścił bezprawne dane lub prowadzi bezprawną działalność związaną z tymi danymi;

c. Dane osobowe Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji;

d. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;

e. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta lub posiada więcej niż jedno Konto;

f. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych;

g. Użytkownik zakłóca pracę systemu teleinformatycznego Usługodawcy;

h. Użytkownik podszywa się pod innego Użytkownika lub inną osobę w Portalu, w szczególności przez zakładanie konta z danym personalnymi tego Użytkownika.

i. Użytkownik narusza prawa autorskie do Materiałów;

j. W innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

3. Wskutek zawieszenia Konta Użytkownika, Użytkownik traci możliwość korzystania z Portalu. Usługodawca może uchylić zawieszenie Konta po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień oraz oświadczenia o tym, iż zapoznał się on z Regulaminem oraz przepisami prawa i zobowiązuje się do nienaruszania Regulaminu oraz przepisów prawa w przyszłości, jak i naprawienia przez niego szkody wyrządzonej Niedozwolonym korzystaniem z usługi

4. W okresie zawieszenia Konta nie ulega zawieszeniu okres ważności Abonamentu (tzn. płynie on dalej).

5. Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika, także w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo tego Konta jest zagrożone. Usługodawca może wówczas uzależnić uchylenie zawieszenia Konta od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta tego Użytkownika. Po dokonaniu zmiany hasła zawieszenie konta zostaje uchylone.

6. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta, wyznaczając mu termin 3 (trzech) dni na ustosunkowanie się do zamiaru, a po jego upływie Usługodawca może zawiesić Konto, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do niezawieszania Konta. Wymogu poinformowania nie stosuje się, gdy:

a. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności (np. od Policji, Prokuratury);

b. Opóźnienie w zawieszeniu Konta grozi Usługodawcy lub innej osobie szkodą;

c. Naruszenie przez Użytkownika prawa lub Regulaminu jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenia życiowego;

d. Natychmiastowe zawieszenie Konta jest oczywiście uzasadnione.


§11 UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY I CESJA


1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania dowolnych zmian w Serwisie obejmujących jego charakter i formę.

2. Usługodawca jest uprawniony do dowolnej modyfikacji (usuwania, zmieniania, poprawiania) Treści.

3. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia Konta, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę niewymienioną w Regulaminie.

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo właściwe dla świadczenia Usługi zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

i. Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;

ii. Braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych; 

iii. Siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);

iv. Niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

v. Złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;

vi. Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal (np. Microsoft Windows);

vii. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

viii. W innych wypadkach określonych w Regulaminie.

ix. Wirusów lub Trojanów.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

5. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana. mail. 

6. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans)

9. Czas przerwy w korzystaniu z Usług, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie wpływa na okres ważności Abonamentu (podczas przerwy biegnie on dalej), chyba że przerwa trwa dłużej niż 24 godziny i jest spowodowana winą umyślną Usługodawcy. Korzystanie z Portalu będzie możliwe po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnionych Materiałów. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowy proces ich udostępnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Materiałów. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

i. Niezgodność Materiału z oczekiwaniami Użytkownika;

ii. Efekty skorzystania pomocą Materiałów;

iii. Ewentualne problemy wychowawcze lub zachowania Użytkowników mające związek z Materiałami;

iv. Decyzje podejmowane w oparciu o Materiały – np. decyzje finansowe, w zakresie osobistym, relacji z partnerem/partnerką, wychowywania dzieci oraz pozostałych form aktywności Użytkownika;

v. Fakt, że Materiały nie podobają się Użytkownikowi, gdyż z oczywistych względów jest to kwestia gustu i subiektywnych odczuć;

vi. Niezgodność poglądów przedstawionych w Materiałach lub ich treści z poglądami religijnymi, moralnymi lub społecznymi. 

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu do Konta/ utratę ważności Abonamentu zgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Treść ma charakter erotyczny lub pornograficzny i jest nieodpowiednia dla osób niepełnoletnich, a także określonych osób ze względu na ich osobistą wrażliwość. Z tych przyczyn Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Treści osobom trzecim. 

13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Usługodawcy oraz osób trzecich za korzystanie przez siebie z Serwisu.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie Konta Użytkownika przez osoby trzecie, które w sposób niepowołany uzyskały dostęp do Loginu i Hasła.

15. Usługodawca nie udziela gwarancji jakości na działanie Serwisu. 


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§13 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z PORTALU


Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi, zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi, przez możliwość opuszczenia Portalu. 


§14 WYREJESTROWANIE, USUNIĘCIE KONTA


1. Użytkownik zarejestrowany może się wyrejestrować w każdym czasie. Czyni to poprzez klikniecie na przycisk „Usuń Konto”.

2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem:

i. bez wypowiedzenia – w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika (w szczególności w przypadkach wprost wskazanych w Regulaminie) – w takim Użytkownik nie ma prawa do zwrotu płatności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ważności Abonamentu. W przypadku zajścia zdarzenia będącego podstawą zawieszenia Konta, Usługodawca może od razu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, nawet bez uprzedniego zawieszenia Konta), również pozbawiając go na zawsze możliwości dokonania Rejestracji (ban). Użytkownik nie ma prawa do zwrotu płatności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ważności Abonamentu.  §10 ust. 6 stosuje się.

ii. za wypowiedzeniem; w takim wypadku rozwiązanie Umowy następuje z upływem terminu ważności Abonamentu. Po złożeniu przez Usługodawcę oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Użytkownik nie może już przedłużyć okresu ważności Abonamentu lub zakupić nowego Abonamentu.

3. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania w każdym momencie świadczenia całości lub części usług za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny, o czym Usługodawca zawiadomi Użytkowników Zarejestrowanych. Po wysłanym zawiadomieniu, Użytkownicy nie będą mieli możliwości przedłużenia okresu ważności Abonamentu lub zakupienia nowego Abonamentu, będą mieli natomiast możliwość korzystania z Materiałów do końca upływu okresu ważności Abonamentu, 

4. Skutkiem wydarzeń, o których mowa w ust. 1-3, jest usunięcie Konta Użytkownika z Portalu, następujące niezwłocznie po tym wydarzeniu. Wszelkie funkcje Portalu przestają być dla Użytkownika dostępna. Następuje bezpowrotne utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych. W szczególności usunięcie Konta z Serwisu prowadzi do utraty możliwości korzystania z Treści, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5. Użytkownikowi, który nie wykupił jeszcze Abonamentu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu, jako umowy zawartej na odległość. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (tj. akceptacji Regulaminu). Uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest wykonywane przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. 


§15 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji. 

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

3. Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż Użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez Użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, kończącego całościowo powstały spór.


§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: podglądacz.tv/tos, a także udostępniana jest we wiadomości, o której mowa w §3 ust. 2  w taki sposób, aby Użytkownik przed korzystaniem z Portalu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z Portalu mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności)  treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje .W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 19.04.2021. Zmiana nie dotyczy okresów korzystania z Materiałów na Portalu, które to okresy zostały opłacone przed zmianą Regulaminu; do korzystania w tych okresach, a także wszelkich skutków prawnych z niego wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. O zamierzonej zmianie Regulaminu Usługodawca informuje zarejestrowanych Użytkowników w formie elektronicznej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. Jeśli Użytkownik w tym terminie nie wyrejestruje się z Portalu, oznacza to, iż zaakceptował on zmiany. Natomiast Użytkownik niezarejestrowany obowiązany jest sprawdzać aktualną treść Regulaminu przy każdym kolejnym rozpoczęciu korzystania z Portalu i wiążę go zawsze treść aktualna (nie ma możliwości informowania go o zmianach na e-mail, ponieważ go nie podał).

3. Prawem właściwym do korzystania z Portalu jest prawo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2021